Lịch công tác tuần của lãnh đạo (Từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021) Print

 

Lãnh đạo Viện

Viện trưởng

ĐINH ANH TUẤN

Phó Viện trưởng

NGUYỄN NGỌC
THẮNG

Phó Viện trưởng

NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG

Thứ Hai

(02/08)

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Thứ Ba

(03/08)

Làm việc tại viện

Làm việc tại Viện Làm việc tại Viện

Thứ Tư

(04/08)

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Thứ Năm

(05/08)

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Thứ Sáu

(06/08)

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Lãnh đạo Viện

Viện trưởng

ĐINH ANH TUẤN

Ph.Viện trưởng

TRẦN VĂN CÔNG

Ph.Viện trưởng

NGUYỄN NGỌC THẮNG

Thứ 2

(4/3)

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Thứ 3

(5/3)

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Thứ 4

(6/3)

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Thứ 5

(7/3)

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Thứ 6

(8/3)

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Last Updated on Monday, 02 August 2021 09:09